OKEANOS


OKEANOS
   See OCEANUS

The Nuttall Encyclopaedia. . 1907.